Nasza misja i cele

Polska Obywatelska Cyberobrona (dalej POC) jest stowarzyszeniem powołanym do życia w 2015 roku z inicjatywy Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Głównym celem tej inicjatywy jest podejmowanie działań na rzecz umacniania cyberbezpieczeństwa Polski, w tym utworzenie i systematyczne doskonalenie zespołu ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, gotowych służyć swoją wiedzą i umiejętnościami w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, przede wszystkim na potrzeby obronności państwa.

Dążymy do stowarzyszenia ośrodka kompetencji, zrzeszającego najlepszych ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i koncentrującego możliwe najlepszą wiedzę w tym zakresie, będącego silną rezerwą dla ośrodków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju w sytuacji jego zagrożenia.

Inicjatywa wykorzystuje doświadczenia innych krajów, w których powstały tego typu organizacje, a w szczególności Estonii i Łotwy, z którymi przedstawicielami organizatorzy POC utrzymują kontakty.

Przed formalnym powołaniem stowarzyszenia, inicjatorzy przeprowadzili szereg konsultacji środowiskowych, które wykorzystano do nadania organizacji odpowiedniej formuły. Dochowano również obowiązku uzgodnienia zakresu działalności stowarzyszenia z Ministerstwem Obrony Narodowej, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 45 Prawa o stowarzyszeniach.

Po przeprowadzeniu wymaganych działań administracyjnych 14 października 2015 zakończono proces rejestracji stowarzyszenia zwykłego i przystąpiono do właściwej działalności. Po pierwszym latach działalności zauważono, że obecna formuła jest niewystarczająca dla dalszego rozwoju i 13 czerwca 2019 stowarzyszenie zostało przekształcone w stowarzyszenie rejestrowe (KRS 0000786384).

Stowarzyszenie nie ma charakteru masowego, a POC chroni dane swoich członków. Każdy członek ma prawo publicznie powiedzieć o sobie, że jest członkiem POC, ale nie może tego powiedzieć o nikim innym.

Chęć przystąpienia można zasygnalizować poprzez wypełnienie deklaracji chęci przystąpienia do Stowarzyszenia i ankiety członkowskiej, Kandydatura następnie jest poddawana wewnętrznemu głosowaniu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale rekrutacja.